Đây là lĩnh vực chuyên môn sau của Stone Moutain Skin Health Center, Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn luôn tiên phong đi đàu trong lĩnh vực điều trị sẹo mun và sẹo do chấn thương, nhiễm trùng, hay sẹo phẩu thuật.
Bác sĩ áp dụng đầu tiên phương pháp kết hợp điều trị sẹo mụn bằng CO2 laser với cấy mỡ tự thân, microfat grafting và lọt da sâu TCA.
Dua vào giải phẩu bệnh của sẹo mun mà được chia làm 4 loại sang thường sẹo trên da:
Từ sang thương sẹo chấm nhỏ (Ice pick) đến vết lỏm (shallow), lún sâu (Boxcar), đến dạng sẹo gợn sóng (Valley).
Sang thương sẹo đôi lúc biểu hiện seo lồi trên da và chúng tôi áp dụng kỷ thuật hiên đại nhất bằng kết hợp Vbeam® Perfecta Pulsed Dye Laser và SmartXide DOT® CO2 Laser skin resurfacing với 5FU và Kelaloid .
Dựa trên chân đoán da và phân tích da lúc tự vấn quý vị, chúng tôi sẽ lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu cho điều trị quý vị.
Hân hạnh được tham gia điều trị quý vị, xin gọi tham khảo với Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn tại số điện thoại (770)-680-5423 (tiếng việt) hoặc (770)-508-8241 (Spanish).